Lyckas med ditt projekt med gruppsykologi

Gruppsykologi är ett begrepp som mycken annan psykologi grundar sig i Freud och 1920-talets europeiska intellektuella. Det här var psykologins guldålder där teorier började formeras och man förstod djupare vilken komplex psykologisk varelse som människan är. Även om många av de teorier som formulerades då senare har förkastats eller förändrats är det ändå där grunden ligger. Det var då man började fundera över hur man skulle kunna utnyttja gruppdynamik för att skapa bättre fungerande organisationer.

Gruppsykologi är idag fundamentalt för de flesta management- och organisationsteorier. Man har förstått att det inte bara går att sätta ett gäng högfungerande individer i samma grupp och tro att de ska kunna fungera. De behöver också styrning och ledning, och någon som förstår hur de kan fungera tillsammans i olika stadier för att optimeras och prestera på topp även som grupp.

Här ska vi gå igenom en teori, FIRO-modellen, som är extra viktiga för projektledare att ha koll på. Detta för att projekt är tidsmässigt avgränsade områden där man ofta kan behöva vara extra uppmärksam på vilket stadie en grupp befinner sig i. Men också där man som ledare ibland kan behöva bryta in för att forcera sig igenom ett stadie, eller för den delen känna igen ett beteende där det bästa är att man bara sitter tyst och låter gruppen jobba sig igenom en situation på egen hand.

FIRO-modellen

Fundamental Interpersonal Relationship Orientation är en teori om grupp- och individutvecklingsfaser som går att relatera till de flesta projekt. I en grupp eller ett projekt kan man alltid utläsa tre huvudsakliga faser en grupp går igenom- Tillhörandefasen, Rollsökningsfasen och Samhörighetsfasen. Överfört på individ speglas de tre faserna i begreppen Beteende, Känsla och Själv. I tillhörighetsfasen formeras gruppen och individerna placerar in sig själva i gruppen. Man söker acceptans i första hand. Här kan gruppen ofta vara osäker, uppfattas som rörig och sökande, vilket gör projektledarens roll extra viktig. I nästa fas etableras de olika medlemmarnas roller. Vem är det som styr, vem är det som administrerar, vem är det som säger emot. Den tredje rollen, som är målet för dig som projektledare, är samhörighetsfasen. Om du lyckas guida gruppen in i den genom att bidra till att skapa tydliga hierarkier och etablera ett eget fungerande ledarskap kommer gruppen fungera optimerat och här börja leverera fullt ut. Tänk på att när en ny person kommer in i gruppen så börjar modellen om från början, men det är då oftast lättare att på nytt ta sig igenom de olika faserna.